Adatvédelmi tájékoztató

 

A www.thewow.hu domain néven található webáruházunkban történő vásárlás során személyes adatokat adsz meg.

Számunkra kiemelkedő fontosságú az adataid biztonsága, ezért azokat bizalmasan, a vonatkozó jogszabályok alapján, azoknak megfelelően valamint a nemzetközi ajánlásokat figyelembe véve kezeljük és arról is gondoskodunk, hogy az általad ránk bízott adatok megfelelő biztonságban legyenek.

Jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján teszünk eleget a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek.

Továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.

Vonatkozó jogszabályok:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”)
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete („GDPR”),
 • A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ( „Számv. tv.”)
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.”)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”)
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgy. tv.”)
 • A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”)

 1. Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:

A jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a vonatkozó EU rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

Az adattakarékosság elve: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

A pontosság elve: A személyes adatok pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel

Az integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az elszámoltathatóság elve: Az adatkezelő felelős a jelen szabályzatban foglaltaknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

2. Az adatkezelő személye, adatai és elérhetősége:

Név: Pelsőczi Andrea e.v

Székhely: 1203 Budapest, Téglagyártó út 17. 2/4

Nyilvántartási szám: 50273218

Adószám: 67464962-1-43

Tel.: +36 30 318 5123

E-mail: wow@thewow.hu

továbbiakban: Adatkezelő

Adatkezelő – azaz mi, akik a webáruházat üzemeltetjük – határozza meg, hogy a webáruházban történő vásárlás során milyen adatokat kér el, milyen célból és milyen időtartamra.

A webáruház használata során a személyes adatok megadása Önkéntes, azonban a pontos adatok megadása nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy ki tudjunk szolgálni és a megrendelt termékedet ki tudjuk szállítani.

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama:

3.1 WEBSHOP REGISZTRÁCIÓ – VÁSÁRLÁS

A webáruházban történő vásárlás nem regisztrációhoz kötött, azonban a megrendelés során, a pénztárba érve ki kell töltened egy – személyes adatokat is tartalmazó – űrlapot. Az űrlap kitöltése során lehetőséged van felhasználói fiók létrehozására is. Ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy ki tudjunk szolgálni és szállítani tudjuk a terméket.

A kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási -és szállítási cím (megye, irányítószám, város, utca, házszám). Felhasználó által megadott felhasználónév és jelszó (titkosítva tárolva), amennyiben felhasználói fiókot hozol létre.

Az adatkezelés célja: on-line termékértékesítés, webáruházban történő vásárlás során a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, vásárlóval való kapcsolattartás, megrendelés teljesítése, számlakiállítás, számviteli törvény által előírt kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: webáruházban történő vásárlás esetén a szerződés kötésének előfeltétele. A személyes adatok megadása nélkül a webáruházban történő vásárlás nem kezdeményezhető.  On-line termékértékesítés esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése.

A vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli törvény által előírt kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és  az Áfa tv. 169.§ alapján

A vásárlóval való kapcsolattartás: az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

Az adatkezelés időtartama: A webáruházunkban történő vásárlás során megadott személyes adatokat a szerződés teljesítéséig vagy az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

Kötelesek vagyunk az adatokat törvényi előírásoknak megfelelően tárolni. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.

Fontos, hogy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a felhasználó a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni a wow@thewow e-mail címre küldött üzenettel. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A webáruházban megrendelésedet bankkártyával is fizetheted. Bankkártyás fizetési rendszert a Barion biztosítja. Vonatkozó Adatvédelmi szabályzatot és ÁSZF-t, valamint bővebb tájékoztatást a www.barion.com oldalon találsz.

3.2 MEGRENDELT TERMÉKEK KISZÁLLÍTÁSA:

A kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási -és szállítási cím (megye, irányítószám, város, utca, házszám). Vételár, termék megnevezése.

Adatkezelés célja: a megvásárolt termék kiszállításának pontos elvégzése.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés (vásárlói megrendelés) teljesítése

Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, azaz a kiszállítás elvégzésig.

 3.3 E-MAIL-ES TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PANASZKEZELÉS:

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám, a panasz leírása (üzenet) mely megadása történhet az Adatkezelő e-mail címére küldött elektronikus levél formájában.

Az adatkezelés célja: a wow@thewow.hu e-mail címre beérkező megkeresések, kérések, panaszok jogosságának kivizsgálása, az üggyel kapcsolatos kapcsolatfelvétel, problémamegoldás érdekében történő dokumentálás.

Az adatkezelés jogalapja: ügyfélszolgálati és panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok  kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján,  jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a panaszról érkező értesítés (e-mail) és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Kötelesek vagyunk az adatokat törvényi előírásoknak megfelelően tárolni. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.

3.4 COOKIE-k (sütik):

Pelsőczi Andrea e.v. által üzemeltetett webáruház a Felhasználó számítógépére egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt/adatcsomagot (ún. „cookie”-t) küld a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve böngészőjének beállításával a cookie-k alkalmazást le is tilthatja. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Az oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, egyéb információt nem.

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: webáruházban történő vásárlás során a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere rögzít.

3.5 BARION PIXEL ÉS AZ ADATVÉDELEM

A Barion Pixel adatgyűjtése a felhasználó tájékoztatásához, a marketing célból történő adatgyűjtése ezen felül még a felhasználó hozzájárulásához is kötött, ehhez egy, a hozzájárulást kezelő rendszerre van szükség a webáruházban. A Pixel működése során sütiket (cookie) helyez el a látogatók böngészőjében.

Egy java script alapú mérőkód, amely a Kereskedő Weboldalán kerül elhelyezésre és a Weboldal látogatóinak aktivitását követi, a Weboldal látogatók böngészőjében elhelyezett cookie-k (sütik) segítségével. A Barion Pixel – a cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezését követően – a Weboldal látogatókról és azok böngészési szokásairól gyűjt adatokat és az adatokat közvetlenül a Szolgáltató szerverére továbbítja. A Szolgáltató ezen adatokat csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.4 pont), valamint marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára használja (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pont) a mindenkori Barion Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint.

A Barion Pixelnek két verziója létezik: a Barion Pixel Alap Verzió és a Barion Pixel Teljes Verzió.
Barion Pixel Alap Verzió: A Barion Pixel kizárólag csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre adatot gyűjtő verziója.
Barion Pixel Teljes Verzió: A Barion Pixel mind csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre, mind marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára 2 adatot gyűjtő verziója.

A csalás elleni védelem nem csak a Barion, hanem minden partnerünk és felhasználónk jogos érdeke. Az ehhez történő adatgyűjtés ezért minden elfogadóhely létesítésének feltétele. A csalás elleni adatgyűjtéskor a felhasználó tájékoztatása kötelező, ugyanakkor hozzájárulására nincs szükség.

Bővebb tájékoztatást ITT olvashatsz.

3.6 KÖZÖSSÉGI MÉDIA OLDALAKON MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK:

Az adatkezelés célja: A https://www.facebook.com/The-WOW-196246004445911/ és https://www.instagram.com/t_h_e_wow/ közösségi média oldalainkon üzeneteket és kommeteket írhatnak a felhasználók. (A Facebook és az Instagram nem minősül a fogyasztói panaszok kezelése hivatalos fórumának!)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat az Adatkezelő a kommunikáció időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

4. Kik férnek hozzá a személyes adatokhoz?

Az adatokhoz az Adatkezelő tulajdonosai és munkatársai, illetve ezen Adatvédelmi tájékoztatóban megnevezett további adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő webáruházának hosting szolgáltatója és a Adatvédelmi tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók az ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében megismerheti a személyes adatokat.

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), amely részese az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics, Google Adwords, a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland).

5. Kiknek továbbítjuk az adatokat?

Termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, telefonszáma az alábbi címzettek felé kerül továbbításra:

FOXPOST: FoxPost Zrt. (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi u. 9. Telephely: 1097 Budapest, Táblás u. 36-38., Cg.: 10-10-020309, adószám: 25034644-2-10); adatvédelmi szabályzat: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf, e-mail cím:  info@foxpost.hu

MPL: Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6, Cg.: 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44); adatvédelmi szabályzat: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato; e-mail cím: adatvedelem@posta.hu

GLS GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. székhely: H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.; Cg.: 13 09 111755, adószám: 12369410-2-44 adatvédelmi szabályzat: https://gls-group.eu/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato ; e-mail cím: info@gls-hungary.com

BARION (online bankkártyás fizetés): Barion Payment Zrt. (székhely: (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5. Cg.: 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43;) adatvédelmi szabályzat: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/; e-mail cím: adatvedelem@barion.com

Az online termékértékesítés, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Barion Payment Zrt.  bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok

A fentieken túl nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás abban az esetben történik, ha Téged előre tájékoztatunk az esetleges címzettről és ezt követően te ehhez előzetesen hozzájárulsz, vagy azt egyébként jogszabály írja elő.

Ezen adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

6. Hogyan védjük az adatokat?

Az adatkezelőként gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát. Felhívjuk azon harmadik felek figyelmét, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének.

Gondoskodunk arról, hogy tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzuk azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

A webáruházat illetően a Nobonet Kft. (2737 Ceglédbercel, Szép u. 51/a) végez üzemeltetői tevékenyéget, melynek részleteit határozatlan idejű szerződésben rögzítettünk. A webáruház során megadott személyes adatokat a webáruház technikai felépítése során kialakított adatbázisban tároljuk. Az adatbázis Adatfeldolgozó által szolgáltatott szerveren található. Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataidhoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést: a szerver magas szintű jelszóvédelemmel ellátott.

7. GYERMEKEKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával kijelented és szavatolod, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosul, köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben köteles vagy mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem kerül veled személyes kapcsolatba, így a jelen pontnak való megfelelést köteles vagy biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Amennyiben tudomására jut, hogy egy gyermek önmagáról vagy egy harmadik személy rólad jogosulatlanul bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére személyes adatot, haladéktalanul közöld velünk elérhetőségeink bármelyikén.

8. ADATVÉDELMI INCIDENS:

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a)  az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c)  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

9. AZ ÉRINTETTEK  JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

A vonatkozó jogszabályok rendelkeznek arról, hogy a webáruház használata során (fentiekben szabályozottak alapján) megadott adatokkal kapcsolatosan milyen jogokkal és jogorvoslati lehetőséggel élhetnek az érintettek.

A tájékoztatáshoz való jog: Érintettek tájékoztatást kérhetnek személyes adatai kezeléséről

Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)  a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A fentiek szerinti jogok az Adatkezelő fent megjelölt elérhetőségein történő megkereséssel gyakorolhatók.

A helyesbítéshez való jog:

Érinett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő, az adatkezelés célját figyelembe véve érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f)  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;

c)  megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;

d) a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;

e) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;

f) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést ; vagy

g) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez”) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

10. ADATFELDOLGOZÁS

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni.  Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

BIZXPERT.HU (Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.; cégjegyzékszám: 01-10-045531; adószám: 13812203-2-41) e-mail cím: segitunk@bizxpert.hu; adatvédelmi nyilatkozat: https://www.bizxpert.hu/data/pdf/bizexpert-adatvedelem.pdf – a számlák kiállításához a bizxpert.hu számlázó rendszerét használjuk.

Meddig tárolhatják az adatokat?

szerződés megszűnéséig, törvényi bizonylatőrzési kötelezettség fennállásáig

NOBONET KFT. (székhely: 2737 Ceglédbercel, Szép u. 51/a, cégjegyzékszám: Cg.13-09-141700 – webáruház üzemeltetési szolgáltatása

Meddig tárolhatják az adatokat?

Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés- a szerződés megszűnéséig.

SZEPEND KFT. ( Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10.; cégjegyzékszám: 01 09 888713- könyvelés

Meddig tárolhatják az adatokat?

szerződés megszűnéséig, törvényi bizonylatőrzési kötelezettség fennállásáig

11. JOGORVOSLAT:

11.1  Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel kapcsolatosan az Adatkezelő kereshető elérhetőséginek bármelyikén.

11.2  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhetsz arra való hivatkozással, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelem ért vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

honlap:http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott kezelését az érintett jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, melyek biztosítják különösen az adattakarékosság elvének betartását. Ezen intézkedések közé tartozhat az álnevesítés, amennyiben az említett célok ily módon megvalósíthatók. Amennyiben e célok megvalósíthatók az adatok oly módon történő további kezelése révén, amely nem vagy már nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a célokat ilyen módon kell .

Adatvédelmi tájékoztató .pdf formátumban ITT letölthető.